Strona Główna > KINO SZTUKA > Regulamin kina

Postanowienia szczególne związane z epidemią COVID-19

Udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem:

 1. zakrycia ust i nosa,
 2. obowiązkowej dezynfekcji rąk,
 3. zajmowania miejsc zgodnie z danymi umieszczonymi na bilecie lub wskazówkami obsługi kina, gdy dotyczy to osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym; widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia; widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
 4. wyjścia, po zakończonym seansie, bocznymi drzwiami.

Kupujący bilet zobowiązany jest do podania swoich danych kontaktowych – imię, nazwisko, nr telefonu –  na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.

 

Regulamin Kina SZTUKA

 1. Warunkiem wejścia do sali kinowej jest okazanie obsłudze kina ważnego biletu wstępu. W momencie zakupu należy sprawdzić prawidłowość danych na bilecie: tytuł filmu, datę i godzinę wyświetlania.
  Po odejściu od kasy bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi. Bilet należy zachować do kontroli.
 2. Przed projekcją filmu wyświetlany jest blok reklam i zwiastunów filmowych.
 3. Widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc według danych zamieszczonych na bilecie.
 4. Bilety do kina można zarezerwować lub kupić on-line według zasad określonych na stronie internetowej www.moksir.chrzanow.pl. Zarezerwowane bilety należy wykupić w kasie kina nie później niż na pół godziny przed rozpoczęciem seansu, pod rygorem uznania rezerwacji za anulowaną. Bilety kupione on-line nie podlegają wymianie na bilety w innej cenie, na inny film, czy tez w innym terminie.
 5. Informujemy, że w przypadku seansów Dolby 3D konieczne jest korzystanie z okularów Dolby 3D. Po skończonym seansie okulary należy zwrócić obsłudze kina.
 6. Decyzja o opatrzeniu filmu kategorią wiekową należy do dystrybutora. Prosimy opiekunów, by przed podjęciem decyzji o udziale w projekcji osoby niepełnoletniej uważnie zapoznawali się nie tylko
  z sugerowaną przez dystrybutora kategorią wiekową, ale również z opisem filmu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, przed zakupem biletu, prosimy o zasięgnięcie informacji u pracownika kina.
 7. Obsługa kina zastrzega sobie prawo udokumentowania prawa do zakupu biletów ulgowych.
 8. Widzowie, którzy przyjdą do kina po rozpoczęciu wyświetlania filmu muszą uzyskać zgodę obsługi kina na wejście do sali.
 9. Kino SZTUKA zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu wyświetlania filmu bądź zastąpienia go innym filmem lub projekcją. W ww przypadku możliwy jest zwrot kwoty za bilet lub jego wymiana na inny przewidywany termin wyświetlenia filmu.
 10. Kino nie ponosi odpowiedzialności za błędy w repertuarze opublikowanym w prasie drukowanej lub upublicznionym w zewnętrznych serwisach internetowych.
 11. Kino nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, kradzież, modyfikację lub uszkodzenie jakichkolwiek przedmiotów osobistych wniesionych na salę kinową.
 12. Na terenie kina SZTUKA obowiązuje całkowity zakaz:
  1. korzystania z telefonów komórkowych w trakcie seansu,
  2. palenia tytoniu oraz korzystania z papierosów elektronicznych,
  3. wnoszenia oraz zażywania środków odurzających lub psychotropowych,
  4. wnoszenia oraz spożywania alkoholu,
  5. wnoszenia broni oraz materiałów wybuchowych, pirotechnicznych bądź innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu,
  6. przebywania osób w stanie nietrzeźwym lub znajdujących się pod widocznym wpływem środków odurzających lub psychotropowych,
  7. wprowadzania zwierząt,
  8. wstępu do pomieszczeń oznaczonych, jako służbowe,
  9. zachowań agresywnych, prowokacyjnych albo w inny sposób stwarzających zagrożenie,
  10. fotografowania oraz nagrywania video i audio w trakcie projekcji filmowych.
 13. Osoby w sposób rażący naruszające swym zachowaniem niniejszy regulamin będą wyproszone z kina.
 14. Prosimy o zgłaszanie obsłudze kina wszelkich uwag dotyczących funkcjonowania kina SZTUKA.

 

ZAMKNIJ
Skip to content