imieniny: Łukasza, Jana. 18 października 2019
 

 

 
Co? Gdzie? Kiedy?
 
Aktualności


Wielkanocna kartka

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza do udziału w POWIATOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM na oryginalną „KARTKĘ WIELKANOCNĄ".ZASADY UCZESTNICTWA:

1.Cele konkursu:
- rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży inspirowanych zwyczajami i tradycjami Wielkanocy
- stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych

2. Uczestnicy:
konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
- kl. I - III szkół podstawowych oraz klasy „O" oddziałów przedszkolnych
- kl. IV-VI szkół podstawowych
- szkoły gimnazjalne
- szkoły ponad gimnazjalne

3. Warunki uczestnictwa:
Uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę w formacie A6, której tematyka związana jest z symbolami świąt wielkanocnych, może łączyć różne techniki i materiały. Do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki. W konkursie biorą udział wyłącznie prace wykonane indywidualnie.
Mile widziane techniki mniej popularne i eksperymenty artystyczne!!!!

4. Prace należy opatrzyć kartą informacyjną, przyczepioną na odwrocie pracy. Karta powinna zawierać: imię i nazwisko, wiek autora, adres i telefon kontaktowy, nazwę placówki macierzystej oraz imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego została wykonana praca.

5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia laureatów i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego danych na stronie internetowej MOKSiR-u. Organizator nabywa nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do prac oraz do korzystania na niżej wymienionych polach eksploatacji: publicznego wystawiania oryginału, tworzenia kopii i ich zwielokrotnienia oraz utrwalania na nośnikach elektronicznych, a także w pamięci komputera, sporządzania opracowań, ich przerabiania i przetwarzania.

6. Kartki nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora.

7. Prace należy dostarczyć do siedziby MOKSiR w Chrzanowie lub nadesłać pocztą z dopiskiem „Moja Kartka Wielkanocna" na adres: MOKSiR, ul. Broniewskiego 4, 32 500 Chrzanów do dnia 2 marca 2012 r.

8. Zasady przyznawania nagród:
- o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Jury powołane przez Organizatora. Jury oceni prace według następujących kryteriów:
* zgodność z tematem
* kreatywność i wyobraźnia
* estetyka wykonania

Projekt najładniejszej pracy zostanie wykorzystany do druku kartek wielkanocnych firmowanych przez MOKSiR z sygnaturą autora.
Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla autorów najciekawszych kartek.
Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna

9. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych
Organizator konkursu!

10. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o przyznaniu nagrody oraz możliwości jej odebrania.
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.moksir.chrzanow.pl.

powrótMiejski O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzan�w
centrala: 32 623 30 86
fax: 32 623 40 22
email: moksir@chrzanow.pl