imieniny: Jadwigi, Teresy. 15 października 2019
 

 

 
Co? Gdzie? Kiedy?
 
Aktualności


O HERB GRODU MIASTA CHRZANOWA - konkurs poetycki

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie oraz Grupa Twórcza „Cumulus" zapraszają do udziału w XXVIII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM „O HERB GRODU MIASTA CHRZANOWA" Termin nadsyłania prac mija 31 marca 2014 r.


CELE KONKURSU:
  •  Wyzwalanie aktywności twórczej - szczególnie wśród dzieci , młodzieży i promocja tej działalności poza szkołą, gminą i powiatem.
  • Wymiana doświadczeń w zakresie inspiracji twórczej w amatorskich środowiskach literackich.
  • Integracja i partnerstwo w komunikowaniu się dzieci, młodzieży, nauczycieli i dorosłych oraz wspólna, systematyczna wymiana doświadczeń i pomysłów.
  • Poznawanie tradycji i obyczajów regionalnych.
  • Nabywanie umiejętności sprawnego przygotowania materiałów na konkursy.
  • Nauka porozumiewania się i wspólnego promowania tzw. „Małych Ojczyzn".

ZAŁOŻENIA  REGULAMINOWE

1. W konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni oraz  poeci będący członkami związków twórczych.

2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach tematycznych:          
I kategoria – wiersze o tematyce związanej z Chrzanowem i Ziemią Chrzanowską   
II kategoria – wiersze o tematyce dowolnej.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatorów 1 do 3 utworów poetyckich, nigdzie wcześniej nie publikowanych i nie nagrodzonych w innych konkursach,  w 3 egzemplarzach maszynopisu. Wiersze należy podpisać godłem. Do utworów należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym co utwory godłem oraz numer kategorii tematycznej, zawierającą kartkę z imieniem, nazwiskiem dokładnym adresem autora, ewentualnie numerem telefonu.

4. Każdy z autorów może uczestniczyć w dwóch kategoriach, lecz po jednym zestawie wierszy. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu i przesłanie więcej niż jednego zestawu z danej kategorii przez tego samego autora, podpisującego wiersze różnymi godłami, dyskwalifikuje z udziału w konkursie.

5. Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają również dzieci i młodzież do lat 17. dlatego też uczestnicy konkursu poniżej 17 roku życia winni na dołączonej kopercie ( z godłem i numerem kategorii tematycznej ) napisać również swój wiek. Jury przyjmie oddzielne kryteria oceny wierszy najmłodszych twórców.

6. Termin nadsyłania utworów mija z dniem 31  marca 2014 r.
7.Zgłoszone na konkurs prace oceni profesjonalne jury, którego skład podamy   w późniejszym terminie.

8. Przewiduje się:  w kategorii I : nagrodę pieniężną  -    700,-zł    w kategorii II - trzy nagrody pieniężne podstawowe:  I nagroda 700,-zł, II   nagroda 500,-zł, III nagroda 400,-zł  i trzy wyróżnienia po 300,-zł
oraz wyróżnienia promocyjne dla najmłodszych twórców.

9. Komisja zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

10. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas „BIESIADY POETYCKIEJ”  17 maja 2014 r.,  o czym laureaci i zaproszeni goście zostaną powiadomieni. Organizatorzy  nie   będą  wysyłać  nagród rzeczowych  pocztą.

11. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs, ponadto zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów w prasie oraz wydawnictwach okolicznościowych. Nie przewiduje się autoryzacji prac przed ich publikowaniem.

12. Autorzy przystępujący do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników.

Prace należy nadsyłać na adres:  
                                             
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI                                            
Grupa Twórcza „Cumulus”
32-500 Chrzanów, ul. Broniewskiego 4
/ z dopiskiem „Herb Grodu”/
powrótMiejski O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzan�w
centrala: 32 623 30 86
fax: 32 623 40 22
email: moksir@chrzanow.pl